ارتباط امضا با شخصیت انسان

ارتباط امضا با شخصیت انسان

ارتباط امضا با شخصیت انسان

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضا می کنند .انسان های منطقی هستند.

کسانی که برعکس عقربه های ساعت امضا می کنند دیرمنطق را قبول می کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسان های منظمی هستند.

کسانی که با فشار امضا میکنند در کودکی سختی کشیده اند.

کسانی که پیچیده امضا می کنند شکاک هستند.

کسانی که در اضا خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل بر تر می دانند .

کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند.

کسانی که اسم شان را می نویسند و روی آن خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند .

کسانیکه به حالت دایره و بیضی امضا می کنند می خواهند به قله برسند .

شما جزء کدام دسته از شخصیت امضا هستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

نوشته شده توسط: مدیر سایت