به مجموعه ای از اوراق یا کاغذهایی که در امور اداری و پرسنلی یک کمپانی یا سازمان جهت فعالیت های رسمی یا غیر رسمی، استفاده می گردد، اوراق اداری می گویند. از آنجا که به دلیل زیبایی شناختی و هماهنگی هر بیشتر آن سازمان یا برند، بهتراست این اوراق به یکدیگر شبیه و متناسب با هم طراحی و چاپ گردند، بهمین دلیل به آنها اصطلاحا "ست اوراق" گفته می شود. ست اوراق اداری معمولا شامل :

 • سربرگ یا ( letter head )جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی
 • کارت ویزیت یا ( business card )جهت معرفی شغل و ارائه راه های تماس
 • پاکت نامه یا ( envelope )جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و ...
 • یادداشت ها یا ( note ) جهت یادداشت های غیر رسمی که معمولا از پرت کاغذ در چاپ اوراق بدست می آید.

 

 • سربرگ A4 کاغذ کتان 120گرم تیراژ1000عدد                           1850000ریال

 • سربرگ A4 کاغذ تحریر 80گرم تیراژ1000عدد                            1200000 ریال

 • سربرگ A4 کاغذ گلاسه 135گرم تیراژ1000عدد                       1150000 ریال

 • سربرگ A5 کاغذ تحریر 80گرم تیراژ1000عدد                            750000 ریال

 • سربرگ A5 کاغذ گلاسه 135گرم تیراژ1000عدد                        850000 ریال

 • سربرگ A5 کاغذ کتان 120گرم تیراژ1000عدد                           1150000ریال

 • پاکت نامه ملخی کاغذ تحریر 80گرم تیراژ1000عدد                    1200000ریال

 • پاکت نامه A5 کاغذ تحریر 80گرم تیراژ1000عدد                         1350000ریال

 • پاکت نامه A4 کاغذ تحریر 80گرم تیراژ1000عدد                         3000000ریال

 • پاکت نامه ملخی کاغذ کتان 120گرم تیراژ1000عدد                   1650000ریال

 • تراکت A5 کاغذتحریر 80گرم  دورو تیراژ1000عدد                         950000ریال